قرارداد همکاری

پرداخت فقط از شماره حساب شخص دارنده جواز کسب صورت گیرد.